چوب تیموبول ALC

چوب تیموبول ALC

گروه: OFF
سرعت: 80
کنترل: 81
احساس: 87
دقت ضربه: 93
توان اجرای یک تکنیک خاص: 96
قدرت اجرای تاکتیک های مختلف: 99
نوع لایه: سرعتی نرم
تعداد لایه: 5+2
نوع کربن: آرلایت کربن